Úvodná stránka
Reality.24hod.sk » Trebišov » Veľké Trakany » Rodinný dom »

Rodinný dom v obci VEĽKÉ TRAKANY, okr. Trebišov

Rodinný dom v obci VEĽKÉ TRAKANY, okr. Trebišov

25 799,84 EUR

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Trebišov - Veľké Trakany
(Rodinný dom - Veľké Trakany)

Zastavaná plocha: 146 m2

Úžitková plocha: 308 m2

Rozloha pozemku: 4 434 m2

Dátum aktualizácie: 17.1.2020

Popis nehnuteľnosti

Rodinný dom s.č.391 , k.ú. Veľké Trakany Jedná sa o RD so súp. č. 391 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce na parcele č. 134, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce v tichej lokalite v slepej ulici . Na základe rozhodnutia o prípustnosti stavby vydaného ONV v Trebišove zo dňa 8.11. 1968 bol začiatok užívania RD v roku 1970. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť ku dňu obhliadky je napojená na verejný rozvod ELI , verejný vodovod a na verejný rozvod zemného plynu , ktorý je v čase obhliadky so odpojená so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia napojená v čase obhliadky do vlastnej žumpy. RD je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením pod cca. 1/4 RD bez podkrovia postavený na rovinatom pozemku na parcele č. 134 . Ku dňu znaleckej obhliadky, tzn. k 27.09.2019 bol RD neobývaný ( na základe vyjadrenia susedy pri obhliadke). Stavebno-technický stav ohodnocovaného RD bol v čase znaleckej obhliadky bez pravidelnej údržby, podpriemerný, s potrebnou opravou strešného plášťa a výmenou prvkov krátkodobej životnosti . Po posúdení stavebno-technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne podľa podkladov od objednávateľa znaleckého posudku stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 80 rokov . Dispozičné riešenie a Výpočet zastavanej plochy RD so súp. č. 391, kú Veľké Trakany: 1. PP ... Zastavaná plocha: 25,18 m2 - Kotolňa/sklad 1. NP ... Zastavaná plocha: 146,21 m2 - 1 x Izba, Kuchyňa, Komora, Chodba 2. NP ... Zast. polocha: 137,39 m2 - 4 x Izba, 1 x Terasa, Chodba, WC, Kúpeľňa, Komora, Sklad PRÍSLUŠENSTVO Drobná stavba: Drobná stavba - stodola Stodola - prízemná stavba je vybudovaná za RD zo západnej strany na p.č. 134 . Drobná stavba bola na základe predložených podkladov od objednávateľa vybudovaná v roku 1930 . Nakoľko obhliadka ohodnocovanej nehnuteľnosti nebola znalcovi umožnená , pri ohodnotení znalec vychádzal z predložených podkladov od objednávateľa, a to zo ZP č. 106/2004 vypracovaného znalcom Ing. Františkom Heželom, a z dostupných informácií zistených pri obhliadke z verejného priestranstva . Technické riešenie drobnej stavby predpokladá znalec následovne : - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom - Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka - Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené - Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty Vzhľadom na stavebno-technický stav prvkov dlhodobej životnosti v čase znaleckej obhliadky stanovil znalec životnosť stodoly na 90 rokov. Ploty: Plot čelný od ulice z východnej strany Plot predný od ulice pred RD z východnej strany parcely č. 134 vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa znaleckej obhliadky v roku 1970. Výplň plotu je zrealizovaná z kovových profilov na kovových stĺpikoch, betónovej monolitickej podmurovke a na betónovom základe. Súčasťou oplotenia je bránka a brána z kovových profilov. Stavebno-technický stav oplotenia bol v čase obhliadky zanedbaný bez vykonávanej údržby, preto pri ohodnotení znalec stanovil životnosť oplotenia odborným odhadom na 50 rokov . Dĺžka plotu: 14,0 m Pohľadová plocha výplne: 14,00 m2 Plot v záhrade zo západnej strany za RD Plot v záhrade zo západnej strany od ohodnocovanej nehnuteľnosti vybudovaný podľa podkladov od objednávateľa v roku 1970. Výplň plotu je zrealizovaná zo strojového ohradového pletiva na zabetónovaných kovových stĺpikoch bez podmurovky. Stavebno-technický stav oplotenia bol v čase obhliadky zanedbaný bez vykonávanej údržby, preto pri ohodnotení znalec stanovil životnosť oplotenia odborným odhadom na 50 rokov . Dĺžka plotu: 35,0 m Pohľadová plocha výplne: 52,50 m2 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka z verejnej siete Vodovodná prípojka z verejnej siete do RD v dĺžke 14 m z oceľového pozinkovaného potrubia , vybudovaná v roku 1970 . Kategória: Vodovod (JKSO 827 1) Bod: Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie Položka: Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Počet merných jednotiek: 14,0 bm Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta Vodomerná šachta umiestnená pred RD pri prednom oplotení z východnej strany na parcele č. 134 . Šachta vybudovaná v roku 1970. Šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom . Kategória: Vodovod (JKSO 827 1) Bod: Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia Počet merných jednotiek: 2,16 m3 OP Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy z kameninového potrubia, vybudovaná v roku 1970 v dlžke 5 m . Položka: Prípojka kanalizácie DN 150 mm Počet merných jednotiek: 5 bm Vonkajšia úprava: Žumpa betónová Žumpa železo-betónovej konštrukcie umiestnená na parcele č. 134 za RD zo západnej strany vybudovaná v roku 1970 o objeme 19,80 m3 . Vonkajšia úprava: Plynová prípojka Plynová prípojka z verejnej siete do RD z východnej strany od miestnej komunkácie vybudovaná v roku 1990 . Prípojka v čase obhliadky v zanedbanom stave nefunkčná s odpojeným plynonerom (viď. fotodokumentácia v prílohe ZP). Preto pri ohodnotení znalec uvažoval dokončenosť prípojky na 40 % . Kategória: Plynovod (JKSO 827 5) Bod: Prípojka plynu DN 40 mm Počet merných jednotiek: 11 bm Vonkajšia úprava: Spevnená plocha - chodník betónový Spevnená plocha - chodník betónový pred vstupom do RD vybudovaný od vstupnej brány na pozemok k RD . Kategória: Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: Plochy s povrchom z monolitického betónu Počet merných jednotiek: 18 m2 ZP STAVBY - POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA Analýza polohy nehnuteľnosti : Veľké Trakany je obec na Slovensku v okrese Trebišov, ktorá má v súčasnosti cca. 1450 obyvateľov . Vzdialená je od okresného mesta Trebišov 67 km ( 58 min. ) , do Kráľovského Chlmca 13 km ( do 14 min.) . Občianska a technická vybavenosť obce Veľké Trakany: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu, Materská škola. Rod. dom so súp. číslom 391 v kú Veľké Trakany sa nachádza v intraviláne obce v lokalite samostatne stojacích RD v tichom prostredí pri miestnej komunikácií na okraji obce v lokalite s nižším záujmom o kúpu nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je situovaná v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupná po miestnej komunikácií s povrchovou úpravou asfaltovou . V okolí rodinného domu sa nenachádzajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Terén je rovinatý . Rod. dom je napojený na verejné rozvody vodovodu, ELI a zemného plynu, ktorý je v čase obhliadky odpojený so zdemontovaným plynomerom . V ohodnocovanej lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Kanalizácia je v čase obhliadky riešená do vlastnej žumpy . Analýza využitia nehnuteľnosti: RD je využívaný výlučne na bývanie, iné využitie znalec nepredpokladal. V čase obhliadky bol RD neobývaný. POZEMKY POZEMOK - POLOHOVÁ DIFERENCIÁCIA Pozemky registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcela č. 133 vo výmere 86 m2 záhrada, parc .č. 134 vo výmere 752 m2 zastavaná plocha a nádvorie a parc .č. 135 vo výmere 3596 m2 záhrada uvedené v LV č.28 zo dňa 26.9. 2019 nachádzajúce sa v obci Veľké Trakany, kat. územie Veľké Trakany , okres Trebišov. Pozemky: - záhrada - parc. č. 133 (86 m2) - zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 134 (752 m2) - záhrada - parc. č. 135 (3 596 m2) Na parc .č. 134 je postavený rodinný dom. Jedná sa o rovinatý pozemok. Parcely sa nachádzajú v intraviláne obce v zastavanom území samostatne stojacích rodinných domov s napojením na inž. siete vodovod, ELI a na verejný rozvod zemného plynu, v čase obhliadky RD na zemný plyn odpojený so zdemontovaným plynomerom. Kanalizácia zaústená do vlastnej žumpy, verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená. Nehnuteľnosť sa nachádza pri miestnej asfaltovej komunikácií na kraji obce. Negatívne účinky okolia znalcom počas obhliadky neboli zistené. Jedná sa o prostredie s bežným hlukom. Občianska a technická vybavenosť obce Veľké Trakany: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Futbalové ihrisko, Knižnica, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu, Materská škola. Pri ohodnotení znalec vychádzal z predložených podkladov od objednávateľa - zo ZP č. 106/2004 vypracovaného znalcom Ing. Františkom Heželom a z dostupných informácií zistených pri obhliadke z verejného priestranstva . Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Kontakt TU


 

© Reality a nehnuteľnosti na Reality.24hod.sk, powered by #1 Top Reality.sk TOPlist